De A van APIB: Ambitie & Analyse | HollandFit

De A van APIB: Ambitie & Analyse


APIB MODEL HOLLANDFIT

Fase A: Ambitie & Analyse

Je kunt niet zomaar een proces beginnen zonder te weten wat je wilt en waar je staat. Dat geldt uiteraard ook als je met je organisatie nu echt aan de slag wilt gaan met Duurzame inzetbaarheid. Als je aandacht gaat besteden aan de gezondheid en vitaliteit van het personeel. De ene werkgever heeft al een duidelijk beeld voor ogen wat DI betekent voor de organisatie. Op basis van de DI-ambitie zijn er al doelen gesteld. Het heeft prioriteit binnen het MT of bestuur. De andere werkgever is nog lang niet zover. Er is sturing nodig om DI op de agenda te krijgen en de ambitie in kaart te brengen. 

Als er eenmaal doelen zijn gesteld dan moet analyse uitwijzen waar de organisatie staat. De zogenaamde 0-meting. 

Ambitie en doelen   

Voordat de ambitie kan worden bepaald en doelen worden gesteld moet er duidelijkheid zijn over onder andere het volgende:

  1. Wat is de aanleiding voor de organisatie om (meer) te willen investeren in DI en vitaliteit? Is er een toekomstgerichte visie met oog op de veranderingen en krapte op de arbeidsmarkt? Of zijn er actuele issues die de ambitie bepalen om met DI en vitaliteit aan de slag te gaan? Bijvoorbeeld een hoog ziekteverzuim, verloop van personeel, fysieke en mentale klachten onder medewerkers, een mindere productiviteit. Of is er misschien een cultuuromslag nodig?
  2. Welke urgentie wordt er gevoeld door zowel bestuur of MT, leidinggevenden en medewerkers om te werken aan DI en vitaliteit?
  3. In hoeverre is er intern voldoende draagvlak om er in te investeren? Welke drempels en uitdagingen bestaan er?
  4. In hoeverre weet het bestuur of het MT wat er leeft onder de medewerkers?
  5. Wat wordt er momenteel gedaan binnen de organisatie op het gebied van DI en vitaliteit? Welke mogelijkheden worden er aan het personeel geboden?

 

Is er ambitie? Focus op doelen

HollandFit inventariseert bovenstaande samen met de opdrachtgever. Vaak komt het voor dat specifieke bevindingen en kaders komen uit een MTO, RI&E analyse, een stuurgroep, ontwikkelingen in verzuimcijfers of vanuit feedback van de medewerkers. Nu is het zaak voor de organisatie om met deze bevindingen aan de slag te gaan en stappen te ondernemen. Op basis van deze inzichten kunnen doelen worden gesteld. Doelen die direct betrekking hebben op het welzijn van de medewerkers. Denk aan een betere gezondheid en vitaliteit, een gezonde leefstijl, minder werkdruk en stress, prettig samenwerken met collega’s, meer werkplezier en persoonlijke ontwikkeling. 

Het welzijn van medewerkers heeft vervolgens weer zijn weerslag op hogere organisatie doelen zoals minder verzuim, een hogere productiviteit, een stijging van de medewerkerstevredenheid en indirect ook een hogere klanttevredenheid. Goede scores op deze KPI’s zijn een indicatie dat het de goede kant op gaat met de DI.

Bij het stellen van doelen is het altijd belangrijk om een stip op de horizon te zetten. Een streefdatum waarop de doelen verwezenlijkt moeten zijn. Waar sta je over 3 of 5 jaar?

Analyse 

Om resultaat te kunnen zien is het belangrijk dat er een referentie is vanaf de start van het traject. Dat is dan de 0-meting. Analyses kunnen worden uitgevoerd op individueel niveau maar ook per afdeling of voor de organisatie als geheel. Er kunnen verschillende onderwerpen worden meegenomen in de analyse. Van alleen gezondheid en vitaliteit maar er kan ook een cultuurscan worden gedaan op aspecten die impact hebben op DI. Bijvoorbeeld op omgangsvormen met collega’s, ervaren leiderschap, en mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling. HollandFit kijkt samen met de klant welke informatie er al is en wat nog gemeten moet worden.
 

De meetinstrumenten van HollandFit

HollandFit biedt behalve de cultuurscan, instrumenten om vitaliteit en gezondheid van medewerkers te meten zoals de online vitaliteitscan. Dit is een wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst over thema’s als energie en werk, leefstijl en werkvermogen (WAI: Work Ability Index). Dit laatste is een goede voorspeller van de inzetbaarheid van een medewerker. Voor nu en voor in de toekomst. De online vitaliteitsscan is binnen HollandFit onderdeel van een Healthcheck of Preventief Medisch Onderzoek (PMO).  Deze bestaan uit enkele fysieke basismetingen zoals BMI, bloeddruk, vetpercentage, cholesterol en glucose. De basismetingen kunnen naar behoefte worden uitgebreid met een visusmeting, audiogram, longfunctiemeting, conditietest, ontspanningstest (HRV) of een belastbaarheidsonderzoek. 

De medewerker ontvangt na het onderzoek direct een persoonlijke terugkoppeling. De resultaten worden tevens op groepsniveau geanalyseerd waardoor organisatie concrete adviezen krijgt toegereikt om op organisatieniveau interventies in te kaderen.  Door de inzet van de online vitaliteitsscan, fysieke metingen en evaluatie en advies brengt HollandFit de vitaliteit van medewerkers en organisatie in kaart. Naast het creëren van inzicht en bewustwording, zorgt het gezondheidsonderzoek voor een prettig vertrekpunt en een mooie start voor toekomstig beleid. 

Klaar voor de start

De organisatie weet nou waar het staat. Ook de medewerker heeft een spiegel voorgehouden gekregen. Samen met HollandFit wordt bekeken welke vervolgstappen mogelijk zijn om activatie binnen de organisatie te bewerkstellingen. Rekening houdend met het budget is het tijd om plannen te maken.