Privacyverklaring | HollandFit

PRIVACYVERKLARING

Click here for our English privacy policy.

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring informeren wij u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. HollandFit draagt uiterste zorg voor een vertrouwelijke behandeling van persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG).

Het gebruik van persoonsgegevens door HollandFit
HollandFit verkrijgt persoonsgegevens van uzelf of van uw werkgever, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, e-mail, telefoon of tijdens de uitvoering van een healthcheck.

Persoonsgegevens
HollandFit verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
• Personalia (bijv. naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht en geboortedatum)
• Informatie over de fysieke gezondheid (bijv. BMI, cholesterol, bloeddruk d.m.v. de fysieke metingen tijdens een healthcheck)
• Informatie over leefstijl en de mentale gezondheid (bijv. werkvermogen, voedingspatroon, mate van werkdruk d.m.v. de online vragenlijst als onderdeel van een healthcheck of vitaliteitscan)
• Marketingvoorkeuren
• Interactiegegevens

Doeleinden
HollandFit verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
• Het bieden van adequaat advies en ondersteuning op vitaliteit en werkvermogen;
• Een goede en efficiënte dienstverlening;
• Het onderhouden van contact;
• Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
• Het bieden van begeleiding op maat;
• Verbetering van de dienstverlening;
• Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers;
• Benchmarking en data-analyse;
• Facturering;
• Marketing;
• Nakoming van wettelijke verplichtingen.

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u of uw werkgever. Tevens verwerken wij persoonsgegevens vanuit een gerechtvaardigd belang. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

•  Wij hebben toestemming van de persoon om wie het gaat;

•  Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken om een overeenkomst uit te voeren;

•  Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken om ons gerechtvaardigde belang te behartigen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd. Dit is te allen tijde het geval bij de verwerking van bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens over de gezondheid.Verstrekking aan derden
In het kader van haar dienstverlening wisselt HollandFit persoonsgegevens uit. Denk daarbij aan diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken in opdracht van ons voor de voornoemde doeleinden en hebben geen zeggenschap over uw gegevens. Met deze derden is een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer HollandFit aan een wettelijke verplichting dient te voldoen. HollandFit verstrekt nimmer gegevens aan commerciële of goede doelen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
HollandFit zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. HollandFit zal uw persoonsgegevens in geen geval langer bewaren dan wettelijk is toegestaan.


Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen onbevoegde toegang tot of onbevoegde wijziging, bekendmaking of vernietiging van uw persoonsgegevens. Daarom heeft HollandFit passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen. HollandFit is ISO 27001 gecertificeerd en wordt jaarlijks getoetst door een externe auditpartij op haar informatiebeveiliging.

Cookies en gebruiksgegevens

HollandFit gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens gebruik van uw account geen cookies ontvangt.

Gegevens over gebruik delen wij alleen geanonimiseerd en op geaggregeerd niveau met de verstrekkende organisatie. Op gebruikersniveau verstrekken wij alleen informatie ten behoeve van de financiële afwikkeling.

Uw rechten

U kunt te allen tijde HollandFit een schriftelijk verzoek doen tot:
• Inzage, correctie en verwijdering van gegevens;
• Overdracht van persoonsgegevens;
• Beperking van verwerking;
• Intrekken van gegeven toestemming;
• Bezwaar tegen verwerking.

Na ontvangst van uw verzoek draagt HollandFit binnen 1 maand zorg voor een passende afhandeling ten aanzien van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Holland Fit B.V.
Struisenburgstraat 42
3063BR Rotterdam
010 – 280 7080
info@hollandfit.nl

Klachtenprocedure

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door HollandFit, laat dit dan vooral aan ons weten. Bekijk de klachtenprocedure.
Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 6 maart 2024.

HollandFit kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.


PRIVACYBELEID HOLLANDFIT.NL

Holland Fit B.V. (hierna ook te noemen HollandFit) wijst hierbij alle aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens of gegevens waarnaar links op deze website verwijst. De gegevens op deze site kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd.

HollandFit is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit onze applicaties. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van deze website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is.

HollandFit geeft geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de site en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wordt door HollandFit uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site. Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van HollandFit zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. HollandFit is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of bronnen. HollandFit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen of beschikbaarheid.RESPONSIBLE DISCLOSURE-MELDING

Wij beschouwen de veiligheid van onze systemen als een topprioriteit, maar hoeveel moeite we ook steken in systeembeveiliging, er kunnen nog steeds kwetsbaarheden aanwezig zijn.


Als u een kwetsbaarheid ontdekt, willen we dat graag weten, zodat we maatregelen kunnen nemen om deze zo snel mogelijk te verhelpen. We willen u vragen om ons te helpen onze klanten en onze systemen beter te beschermen.


Doe het volgende: 

• E-mail de bevindingen naar info@hollandfit.nl;

• Maak geen gebruik van de kwetsbaarheid of het probleem dat je hebt ontdekt;

• Vertel het probleem niet aan anderen voordat het is opgelost;

• Voer geen aanvallen uit op fysieke beveiliging, social engineering, gedistribueerde denial of service, spam of applicaties van derden; en

• Geef voldoende informatie om het probleem te reproduceren, zodat we het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal zijn het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een beschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexe kwetsbaarheden is wellicht meer uitleg nodig.


Wat we beloven:

• We zullen binnen 3 werkdagen op de melding reageren met onze evaluatie van de melding en een verwachte datum voor een oplossing;

• Als je de bovenstaande instructies hebt opgevolgd, zullen we geen juridische stappen tegen je ondernemen met betrekking tot de melding;

• Wij behandelen jouw melding strikt vertrouwelijk en geven jouw persoonlijke gegevens niet zonder jouw toestemming door aan derden;

• We houden je op de hoogte van de voortgang bij het oplossen van het probleem;

• In de openbare informatie over het gemelde probleem vermelden we jouw naam als de ontdekker van het probleem (tenzij je anders wenst); en

• Als blijk van dank voor jouw hulp bieden wij een beloning aan voor elke melding van een beveiligingsprobleem waarvan wij nog niet op de hoogte waren. De hoogte van de beloning wordt bepaald op basis van de ernst van het lek en de kwaliteit van de melding. 

We streven ernaar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en we willen graag een actieve rol spelen in de uiteindelijke publicatie over het probleem nadat het is opgelost.