Algemene voorwaarden | HollandFit

ALGEMENE VOORWAARDEN HOLLANDFIT B.V.

Algemene voorwaarden van Holland Fit B.V., tevens handelend onder de naam HollandFit, gevestigd te Rotterdam.  
Geldig vanaf 27-03-2024

Artikel 1 - Algemeen
1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: - HollandFit: Holland Fit B.V. - A.V.: deze algemene voorwaarden. - Wederpartij: opdrachtgever (al dan niet inclusief haar medewerkers) c.q. degene met wie HollandFit een overeenkomst heeft gesloten, dan wel met wie HollandFit in onderhandeling is over het aangaan van een overeenkomst.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
2.1. Deze A.V. zijn van toepassing op alle offertes, aanvragen, mededelingen en overeenkomsten van HollandFit, de uitvoering daaronder begrepen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Afwijkende voorwaarden binden HollandFit slechts wanneer die uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en dan alleen in dat incidentele geval.
2.3. In geval van strijd tussen de A.V. en de overeenkomstige voorwaarden van de andere partij, zullen bij uitsluiting de A.V. van kracht zijn.
2.4. Wanneer de wederpartij bestaat uit meer dan 1 (rechts)persoon, zijn al die (rechts)personen jegens HollandFit gebonden.

Artikel 3 - Aanbiedingen en prijzen
3.1. Aanbiedingen, die gedaan zijn met een termijn voor aanvaarding en gegevens die voorkomen in publicaties van HollandFit zijn vrijblijvend, herroepelijk en aan wijzigingen onderhevig, zonder dat HollandFit gehouden is hiervan telkens bericht te geven.
3.2. Aangeboden en overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op kosten van materiaal, lonen, belastingen en heffingen en verdere prijsbepalende factoren, geldend op de dag van aanbieding, dan wel bij de totstandkoming van de overeenkomst.
3.3. Door HollandFit opgegeven prijzen zijn exclusief BTW.
3.4. HollandFit hanteert voor aanbiedingen altijd de laatste prijscourant; voorgaande prijscouranten zijn daarmee automatisch vervallen. Deze prijswijzigingen worden doorgevoerd zonder voorafgaande aankondiging.
3.5 Jaarlijks heeft HollandFit de mogelijkheid de prijzen van haar diensten eenzijdig te verhogen met minimaal het prijsindexcijfer. Uitgaande van de CBS Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport, index 2015=100, periode 2e kwartaal. Bij contractverlenging wordt uitgegaan van het laatst bekende percentage. Indien HollandFit deze mogelijkheid toepast streeft zij ernaar haar opdrachtgevers hierover minimaal 1 maand voor ingang van het nieuwe (kalender- of contract-) jaar te informeren. Aan deze aankondiging kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 4 - Samenstelling, eigenschappen en dergelijke
4.1. Gegevens over samenstelling, gebruikte materialen en dergelijke die door HollandFit zijn verstrekt, berusten op door HollandFit van bonafide partners verkregen gegevens, content, dan wel rapporten. HollandFit aanvaardt daar zelf geen aansprakelijkheid voor.
4.2. HollandFit behoudt zich het recht voor om veranderingen die haar inziens de kwaliteit ten goede komen zonder voorafgaande aankondiging door te voeren.

Artikel 5 – Geheimhouding en privacy
5.1.  Wederpartij en HollandFit verklaren zich ervan te onthouden enige financiële, technische of commerciële informatie ten aanzien van partijen of hun diensten te verstrekken aan derden.
5.2. Wederpartij en HollandFit houden zich aan de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deelnemersgegevens worden periodiek geanonimiseerd en/of vernietigd. HollandFit borgt de toegang tot de gegevens via up-to-standard autorisatie en beveiliging van haar systemen.

Artikel 6 – Termijnen
6.1. Termijnen en tijdsbepalingen in aanbiedingen en overeenkomsten zijn, behoudens wanneer uit formulering het tegendeel blijkt, voor zowel HollandFit als de wederpartij bindend.
6.2. HollandFit is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 7 - Totstandkoming van de overeenkomst en schade
7.1. Een overeenkomst komt eerst tot stand wanneer dit schriftelijk is bevestigd door HollandFit.
7.2. De wederpartij is ten opzichte van HollandFit gebonden en is verplicht om bij wijziging en/of annulering van de overeenkomst de daardoor voor HollandFit ontstane schade te vergoeden, ongeacht de reden voor die wijziging en/of annulering en ongeacht de vraag of HollandFit die wijziging en/of annulering als zodanig heeft aanvaard.
7.3. Onder “schade” in de zin van het vorige lid van dit artikel wordt in elk geval begrepen de door HollandFit reeds gemaakte kosten, winstderving, renteverlies en dergelijke. De (winst)derving beloopt tenminste 50% van de overeengekomen prijs.

Artikel 8 – Specifieke voorwaarden per HollandFit dienst

8.1 Specifieke voorwaarden gezondheidsonderzoeken 

8.1.1 Onder gezondheidsonderzoeken wordt verstaan een Preventief Medisch Onderzoek (PMO), Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) of Healthcheck. 

8.1.2 De aantallen (onderzoeken/metingen/overige diensten) die zijn opgenomen in het investeringsoverzicht van een ondertekende overeenkomst, zijn de minimale aantallen die aan de klant gefactureerd worden, ongeacht of deze capaciteit ook daadwerkelijk benut wordt. HollandFit reserveert deze capaciteit voor de klant en garandeert de beschikbaarheid hiervan. Gezamenlijk streven we naar een optimale benutting van de gereserveerde capaciteit en een zo hoog mogelijk deelnemerspercentage. In de praktijk kan het voorkomen dat de gereserveerde capaciteit niet volledig wordt benut. Bijvoorbeeld door tegenvallende animo, ziekte of ‘no shows’. HollandFit adviseert en ondersteunt de klant waar mogelijk in het realiseren van een zo optimaal mogelijke benutting van de gereserveerde capaciteit.

8.1.3 Eventuele meerkosten, bovenop het in een overeenkomst gecontracteerde bedrag, kunnen voorkomen door extra gevraagde/benodigde inzet. Extra inzet gaat in overleg met, en wordt doorbelast aan de klant. Voorbeelden (maar niet uitsluitend) zijn: de inzet van extra onderzoeken, metingen, analyses, segmentaties en/of rapportages; de inzet van meer projectmanagement dan het aantal uren dat is begroot in een overeenkomst. De projectmanager van HollandFit houdt de projectmanagementuren bij en informeert de klant wanneer dit boven het gecontracteerde aantal uren dreigt te komen;

8.1.4 Voorwaarden bij afname audiometrie meting - Een nauwkeurige gehoormeting vereist de beschikbaarheid van een ruimte met zeer weinig -doch idealiter geen- omgevingsgeluiden. Denk daarbij aan pratende collega’s op de gang, een naastgelegen kantine, langsrijdend verkeer, werkende machines en/of apparaten (zoals airconditioning, warmtepompen en ventilatiesystemen). Bij afname van de audiometing garandeert de klant de beschikbaarheid van een geschikte ruimte. Een ongeschikte onderzoeksruimte leidt onverkort tot het stopzetten van de gehoormeting, zonder restitutie van de kosten.

8.1.5 Wij vragen een aanbetaling van 50% bij aanvang van de opdracht. De opdracht vangt aan na ondertekening van de overeenkomst. Het restantbedrag wordt na afronding van de opdracht in rekening gebracht, inclusief eventuele meerkosten zoals benoemd bij 8.1.3.

8.2 Specifieke voorwaarden online vitaliteitsplatform/-portal

8.2.1 De looptijd van de (jaar)licentie gaat in zodra de overeenkomst ondertekend is, of vanaf de (start)datum die specifiek in de overeenkomst is opgenomen. Vanaf dat moment heeft het project een looptijd van minimaal 1 jaar, of meer (in hele jaren) indien anders overeengekomen. 

8.2.2 Het contract heeft een opzegtermijn van 3 maanden. Indien deze termijn verstreken is, wordt de licentie automatisch per einde looptijddatum verlengd met een looptijd van 1 jaar.

8.2.3 De kosten voor het online portal worden per jaar vooruit in rekening gebracht. De aantallen en tarieven die zijn opgenomen in het investeringsoverzicht van een ondertekende overeenkomst, zijn het jaarlijkse minimum. Bij een surplus aan deelnemers van ≥ 2,5% (per jaar), worden deze meerkosten naar rato in rekening gebracht aan het einde van het jaar. 

8.3  Specifieke voorwaarden voor workshops en trainingen

8.3.1. Indien het aantal aanmeldingen voor een workshop/training minder dan 5 deelnemers is, kan de klant in overleg met HollandFit besluiten de activiteit te verplaatsen naar een ander moment. Kosteloos verplaatsen is mogelijk indien dit meer dan 10 werkdagen voorafgaand aan het geplande deelname moment plaatsvindt. Bij het verplaatsen binnen 10 tot 5 werkdagen voor het geplande moment, wordt 25% van de kosten in rekening gebracht. Bij verplaatsing binnen 5 dagen wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Bij verplaatsing binnen 48 uur voor een geplande activiteit worden de kosten geheel in rekening gebracht.

8.3.2 De kosten voor de inzet en organisatie van workshop/training worden voorafgaand aan de geplande activiteit(en) in rekening gebracht. De aantallen en tarieven die zijn opgenomen in het investeringsoverzicht van een ondertekende overeenkomst, zijn hierbij het minimum. Eventueel meerwerk wordt altijd in overeenstemming met de klant gedaan en  achteraf naar rato extra in rekening gebracht.


Artikel 9 - Levering
9.1. Een op eventuele overschrijding van de leveringstermijn uitdrukkelijk gestelde contractuele boete is niet verschuldigd indien de overschrijding het gevolg is van overmacht.
9.2. Iedere overeenkomst wordt door HollandFit aangegaan onder de voorwaarde dat de wederpartij voldoende kredietwaardig is. HollandFit is gerechtigd van de wederpartij te verlangen dat deze voldoende zekerheid stelt ter dekking van haar betalingsverplichtingen jegens HollandFit.
9.3. HollandFit heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid
10.1. HollandFit adviseert en levert haar diensten naar beste inzicht en kennis. Er is gelet op gerelateerde variabelen in relatie tot gezondheid geen garantie dat het beoogde resultaat ook daadwerkelijk, al dan niet binnen een gestelde termijn, bereikt wordt.
10.2. Indien sportieve activiteiten onderdeel uitmaken van de overeenkomst, is het aan deelnemers zelf om te beoordelen of zij fysiek en conditioneel in staat zijn verantwoord deel te nemen. HollandFit is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg aan dergelijke activiteiten, dit geldt zowel voor schade jegens de opdrachtgever als jegens de deelnemer.
10.3. Voor zover HollandFit aansprakelijk is wegens niet nakoming of gebrekkige nakoming, is die aansprakelijkheid beperkt tot schade die een onmiddellijk en dadelijk gevolg is van die niet nakoming of gebrekkige nakoming.
10.4. Vertraging, uitstel of niet realiseren van werken of werkzaamheden, waarbij door HollandFit geleverde diensten worden gebruikt, wordt nimmer beschouwd als een gevolg van niet- of gebrekkige nakoming door HollandFit.
10.5. De wederpartij vrijwaart HollandFit voor alle aanspraken van derden tot schadevergoeding jegens HollandFit direct of indirect.
10.6. HollandFit heeft zich afdoende verzekerd voor aansprakelijkheidsrisico’s. De aansprakelijkheid is beperkt tot de omvang van de specifieke opdracht of het specifieke onderdeel van de totaalopdracht.

Artikel 11 - Betaling
11.1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
11.2. Zie artikel 8 voor specifieke voorwaarden per HollandFit geleverde dienst.
11.3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij aan HollandFit vanaf de vervaldag een vertragingsrente verschuldigd van 2% per maand of gedeelte daarvan over het openstaande (gedeelte van het) factuurbedrag.
11.4. Bovendien komen voor rekening van de wederpartij alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verbonden aan de invordering.
11.5. HollandFit is gerechtigd van de wederpartij nog verdere kosten te vorderen, dan de hierboven reeds beschreven kosten, voor zover die veroorzaakt zijn door een tekortkoming van de wederpartij in de nakoming van de overeenkomst.
11.6. HollandFit verleent geen korting bij contante of vervroegde betaling.

Artikel 12 - Opschorting, gehele of gedeeltelijke ontbinding
12.1. Partijen zijn gerechtigd de overeenkomst over het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder rechtelijke tussenkomst en zonder gehouden zijn tot enige schadevergoeding, hetzij te ontbinden, hetzij de uitvoering daarvan op te schorten in de navolgende gevallen:
- Wanneer de wederpartij een opvorderbaar bedrag niet betaalt;
- Wanneer de wederpartij betaling van een opvorderbaar bedrag opschort;
- Wanneer de wederpartij surseance van betaling vraagt;
- Wanneer de wederpartij failliet gaat;
- Bij liquidatie van de wederpartij;
- Wanneer op roerende of onroerende zaken van de wederpartij beslag wordt gelegd.
12.2. Indien Partijen gebruik maken van haar in het vorige lid van dit artikel beschreven recht tot (gedeeltelijke) ontbinding, zijn zij, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, gerechtigd om nog niet uitgevoerde werkzaamheden ook niet te verrichten, en blijft het recht aan Partijen op vergoeding van alle schade.
12.3. In de in het eerste lid van dit artikel genoemde gevallen is elke vordering van Partij op de wederpartij dadelijk in zijn geheel opeisbaar.

Artikel 13 – Klachten
13.1 HollandFit hanteert een klachtenprocedure als uitgangspunt voor de afhandeling van klachten.
13.2 Gebreken dienen binnen 48 uur na ontdekking aan HollandFit schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.
13.3. Alle andere klachten dienen binnen 14 dagen schriftelijk aan HollandFit te worden gemeld.
13.4. Alle in voorgaande leden genoemde termijnen gelden op straffe van verval van recht.
13.5. Indien door wederpartij met recht wordt geklaagd of gereclameerd, kan HollandFit te haren keuze de betrokken zaken herstellen.

Artikel 14 - Intellectueel eigendom
14.1 HollandFit behoudt uitdrukkelijk het intellectuele eigendom van de ontwerpen van door haar aangeboden diensten. Deze rechten maken derhalve geen deel uit van de koopovereenkomst.
14.2 Nabootsing of kopiëren door of namens de wederpartij is verboden, evenals het ter beschikking stellen van het verkochte aan derden, van wie in redelijkheid kan worden vermoed, dat deze het gekochte zullen (doen) nabootsen.
14.3 Bij overtreding van dit verbod verbeurt de wederpartij een niet voor matiging vatbare boete ter grootte van 25% van de kost- en/of koopprijs met een minimum van €5.000,-.
14.4 De wederpartij verbindt zich het in dit artikel vervatte verbod, samen met het boetebeding op te leggen aan haar rechtsopvolgers in de vorm van een kettinggeding, aldus dat ook die rechtsopvolgers en hun rechtsopvolgers ter zake jegens Holland Fit gebonden zijn.
14.5 Bij niet nakoming van de in het vorige lid vastgelegde verplichting zal de wederpartij respectievelijk de rechtsopvolger van de wederpartij jegens HollandFit een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verbeuren van overeenkomstig kost- en/of marktprijs per geval/dienst/product.

Artikel 15 - Overmacht
15.1. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van HollandFit onafhankelijke omstandigheid, wanneer ten gevolge van die omstandigheid de nakoming en/of tijdige uitvoering van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid door de wederpartij niet meer kan worden verlangd.
15.2. Onder overmacht vallen onder andere staking, brand en/of storingen in het bedrijf van HollandFit of in dat van een van haar leveranciers, vertraagde levering van tijdig bestelde materialen, onderbreking van de aanvoer van energie en stagnatie veroorzakende overheidsmaatregelen.
15.3. In het geval van overmacht heeft HollandFit het recht, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de overeenkomst voor het geheel of voor een gedeelte ontbonden te verklaren, zonder dat enige rechtelijke tussenkomst daartoe vereist zal zijn. Een en ander laat de verplichting van de wederpartij om het reeds geleverde en de reeds gemaakte kosten te betalen, onverlet.

Artikel 16 – Eigendom en terugname
16.1. Zaken, die HollandFit aan de wederpartij levert, blijven eigendom van HollandFit totdat de wederpartij aan al haar verplichtingen met betrekking tot de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende verbintenissen jegens HollandFit heeft voldaan.

Artikel 17 - Toepasselijk recht en geschillen
17.1. Op alle door HollandFit gesloten overeenkomsten, alsmede de daaruit eventueel mee samenhangende verbintenissen is Nederlands recht van toepassing.
17.2. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze voorwaarden en de tussen partijen ontstane rechtsverhoudingen zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

Einde - Algemene Voorwaarden HollandFit