Actueel

18.04.2017

Aanpassingen in ontwerp Arbobesluit

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voert wijzigingen door na consultatie.

Naar aanleiding van de internetconsultatie over de nieuwe Arbowet in december 2016, zijn er aanpassingen gedaan in het voorstel voor het Arbobesluit. Per 1 juli treedt de nieuwe Arbowet in werking.

Kijkend naar de meeste reacties in de consultatie, staat het belang van de second opinion buiten kijf. De kritiek betreft voornamelijk de manier waarop die second opinion moet worden uitgevoerd. Punten van zorg zijn de vrije artsenkeuze van de medewerker en de definiëring van het begrip ‘zwaarwegende argumenten’. Ook het onderscheid tussen de second opinion en het deskundigenoordeel van het UWV, roept vraagtekens op.

Naar aanleiding van de reacties is het Arbobesluit op een aantal punten aangepast of van een toelichting voorzien:

  1. De positie van de medewerker is verstevigd door de medewerkers het recht toe te kennen zelf de second opinion-bedrijfsarts te kiezen indien het contract meerdere bedrijfsartsen of arbodiensten bevat.
  2. De regering zal het begrip ‘zwaarwegende argumenten’ niet nader expliciteren. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij hetgeen in de reguliere sector gebruikelijk is. Een nadere opsomming van argumenten waarom een bedrijfsarts niet hoeft door te verwijzen, is in strijd met de gedachte dat de second opinion kan bijdragen aan herstel van vertrouwen in de bedrijfsarts. Dit wordt in de artikelsgewijze toelichting van het besluit toegelicht.
  3. De second opinion en informele collegiale ondersteuning zoals in de praktijk nu al voorkomt, kunnen naast elkaar bestaan. Het ontwerpbesluit sluit dit niet uit. Hierover is nu een passage opgenomen in de artikelsgewijze toelichting.
  4. Het onderscheid tussen de second opinion en het deskundigenoordeel. In de voorlichting over het besluit zal hieraan aandacht worden besteed.

Verder juicht de regering het toe dat de bedrijfsartsen en arbodiensten een collectief initiatief overwegen, voor het oprichten van een pool van bedrijfsartsen die ingeschakeld kunnen worden voor een second opinion. Een dergelijk initiatief kan de kwaliteit en efficiëntie van de second opinion ten goede komen en de keuzemogelijkheden voor de medewerker vergroten. Met name (medewerkers van) kleinere bedrijven en zelfstandige bedrijfsartsen kunnen hierbij gebaat zijn.

Dit besluit zal in samenhang met de wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en medewerkers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf of de inrichting van de werkgever en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts, en enige andere wijzigingen (Stb. 2017, 22), geëvalueerd worden.

Voor het volgen van de ervaringen met de implementatie van de second opinion en
klachtenprocedure in de bedrijfsgezondheidszorg nog in 2017 wordt een werkgroep ingericht waar belanghebbende stakeholders voor worden uitgenodigd deel te nemen.

Alle bedrijven en organisaties hebben na de invoering van de nieuwe Arbowet tot 1 juli 2018 de tijd voor aanpassing van het contract met de arbodienstverlener.

Contact informatie
Actueel | :
22.01.2019

Tip van de dag

Wist je dat… 5% van de productkwaliteit bij financiële instellingen samenhangt met de gezondheid van de medewerkers?
28.11.2018

Ongewenst gedrag op de werkvloer

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een campagne gestart om het onderwerp ‘(on)gewenste omgangsvormen op de werkvloer’ bespreekbaar te maken. Eén op de zes werknemers wordt gepest, gediscrimineerd of geïntimideerd op het werk. Dat zorgt voor een verziekte werksfeer, extra verzuim en een verhoogde kans op burn-out.

22.11.2018

Holland Fit op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid

Afgelopen dinsdag was Holland Fit aanwezig op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid in de Jaarbeurs in Utrecht. Een combinatie van beursvloer, lezingen en interactieve workshops rondom het thema duurzame inzetbaarheid.