Actueel

18.01.2017

Werkende centraal in cao-nota werkgevers

Kwaliteit, opleiding en arbeidsmartkwaarde staan centraal in de arbeidsvoorwaardennota.

‘Werkgevers willen dat het cao-overleg de komende jaren veel meer gaat over de kwaliteit van de beroepsbevolking, en investeringen in zaken als opleiding en de arbeidsmarktwaarde van werkenden,' schrijven AWVN, VNO-NCW en MKB-Nederland in een gezamenlijke arbeidsvoorwaardennota voor 2017.

Volgens de werkgevers vormt een goed opgeleide beroepsbevolking één van de sleutels tot de toekomstige economische kracht van Nederland. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgevers en medewerkers om te zorgen dat werkenden goed opgeleid blijven en organisaties wendbaar blijven. De nota verschijnt binnenkort en geeft handreikingen voor werkgevers bij onder meer cao-onderhandelingen.

Eigen regie voor medewerker
'Werkenden kunnen, nog veel meer dan nu het geval is, zelf de regie nemen over hun loopbaan. Een ‘loopbaan-apk’ voor medewerkers kan helpen om periodiek vast te stellen hoe sterk de positie van een werkende is op de arbeidsmarkt en waar aandachtspunten liggen.’

Medewerkers zouden ook, bijvoorbeeld via concepten als ‘zelfroosteren’, meer invloed moeten krijgen op de eigen werktijden.

Scholingsbudget
Werkgevers willen dat veel meer wordt geïnvesteerd in opleiding van werkenden. In het cao-overleg moeten daarom afspraken worden gemaakt over individuele scholingsbudgetten. Ook moet bekeken worden of het doeltreffend is om sectorale opleidingsfondsen, ruimer te gebruiken dan nu het geval is.

De transitievergoeding, het bedrag dat ontslagen medewerkers meekrijgen, moet worden gekoppeld aan opleiding en krijgt daarmee nog nadrukkelijker als doel om ontslagen medewerkers zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Waarde in plaats van loyaliteit?
Verder willen de werkgevers de arbeidsvoorwaarden veel minder afhankelijk maken van leeftijd en van het aantal jaren dat bij dezelfde baas is gewerkt. In plaats daarvan moet meer gekeken worden naar de bijdrage van medewerkers.

Ontziemaatregelen als extra vrije dagen voor oudere werkenden, moeten in dat kader worden omgeruild voor maatregelen die aan alle medewerkers binnen een organisatie ten goede komen. Persoonlijke keuzebudgetten kunnen hier uitkomst bieden.

24/7
De werkgevers vinden het wenselijk dat arbeidsvoorwaarden meer het ritme van de samenleving volgen. Activiteiten vinden steeds meer verspreid over de dag plaats. Onregelmatigheidstoeslagen moeten om die reden opnieuw worden vormgegeven. Welke uren zijn voor welke werkende ‘onregelmatig’? Zo ontstaat meer maatwerk.

Afstand tot arbeidsmarkt
De gezamenlijke werkgeversorganisaties roepen hun leden op om door te gaan met het scheppen van banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De afgelopen jaren zijn al duizenden van dergelijke banen gecreëerd, het cao-overleg moet worden gebruikt om die ontwikkeling verder te versnellen.

Loonontwikkeling
Wat betreft de loonontwikkeling houden de werkgevers vast aan de lijn van de afgelopen jaren: een grotere loonsverhoging waar bedrijf of bedrijfstak daarvoor de draagkracht hebben, een kleinere stijging waar dat nodig is vanwege bijvoorbeeld onzekere marktomstandigheden.

De afgelopen jaren resulteerde dat uitgangspunt in stijgingen die behoorlijk varieerden tussen sectoren, maar die gemiddeld veel koopkracht opleverden.

Contact informatie
Actueel | :
22.01.2019

Tip van de dag

Wist je dat… 5% van de productkwaliteit bij financiële instellingen samenhangt met de gezondheid van de medewerkers?
28.11.2018

Ongewenst gedrag op de werkvloer

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een campagne gestart om het onderwerp ‘(on)gewenste omgangsvormen op de werkvloer’ bespreekbaar te maken. Eén op de zes werknemers wordt gepest, gediscrimineerd of geïntimideerd op het werk. Dat zorgt voor een verziekte werksfeer, extra verzuim en een verhoogde kans op burn-out.

22.11.2018

Holland Fit op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid

Afgelopen dinsdag was Holland Fit aanwezig op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid in de Jaarbeurs in Utrecht. Een combinatie van beursvloer, lezingen en interactieve workshops rondom het thema duurzame inzetbaarheid.