Actueel

12.10.2017

Regeerakkoord 2017 en duurzame inzetbaarheid

OVAL, brancheorganisatie voor Duurzame Inzetbaarheid, heeft de relevante maatregelen van het Regeerakkoord 2017 samengevat.

Arbeidsmarkt en sociale zekerheid

 • De loondoorbetalingsperiode voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) wordt verkort van twee naar één jaar. De verantwoordelijkheid voor loondoorbetaling en een aantal re-integratieverplichtingen in dat jaar gaan over naar het UWV (de ontslagbescherming van twee jaar blijft in stand). De collectieve kosten van het tweede jaar worden gedekt via een uniforme lasten dekkende premie, te betalen door kleine werkgevers. In het akkoord staat vermeld dat de verwachting is dat dit budgetneutraal kan worden ingevoerd. Deze nieuwe regels zouden moeten ingaan voor alle nieuwe ziektegevallen vanaf 1-1-2020
 • De periode waarvoor premiedifferentiatie geldt in de WGA, wordt verkort van tien jaar naar vijf jaar. Na de periode van premiedifferentiatie wordt een collectieve, uniforme premie geheven.
 • Het kabinet gaat in aanvulling op de lopende pilots met een no-riskpolis ook inzetten op specifieke re-integratie en het voorkomen van uitval door het vergroten van kennis bij werkgevers en artsen.


Activering

 • Ter stimulering voor personen die in de WIA zitten zal in de eerste vijf jaar na het aanvaarden van een baan er niet getoetst worden naar het verdienvermogen. Bij nieuwe keuringen voor de WIA zal er scherper gekeurd worden zodat er naar verwachting minder instroom in de WIA zal plaats vinden.
 • Voor mensen in de WGA 80-100 die nog kunnen werken gaan dezelfde regels gelden als in de WGA 35-80. Concreet betekent dit ook voor hen de eis gaat gelden voor het recht op loonaanvullingsuitkering om 50% van de resterende verdiencapaciteit te benutten.
 • Om de kans op het vinden van een baan voor mensen in arbeidsongeschiktheidsregelingen te vergroten, wordt meer geïnvesteerd in ondersteuning van deze doelgroep. Ten eerste wordt gestart met een experiment met een scholingsaanbod voor mensen bij wie scholing medisch gezien haalbaar wordt geacht en kan leiden tot meer werkhervattingsmogelijkheden. Als het experiment leidt tot een positieve ‘business case’, kan de scholing breder worden ingezet. Ten tweede krijgt het UWV 30 miljoen euro voor persoonlijke dienstverlening voor WGA- en Wajong-gerechtigden.
 • Het budget voor activering van en dienstverlening aan mensen in een kwetsbare positie wordt verhoogd, waarmee voor 20.000 extra personen de mogelijkheid voor beschut werk ontstaat.


Loopbaan - een leven lang ontwikkelen

 • Het kabinet heeft de inzet om de fiscale aftrekpost voor scholingskosten te vervangen door een individuele leerrekening voor alle Nederlanders die een startkwalificatie hebben gehaald. Deze rekening moet het levenlang-lerenbeleid vanuit de overheid bundelen. Met sociale partners en onderwijsinstellingen worden afspraken gemaakt over hun bijdrage aan een levenlang leren bij de invoering van deze scholingsregeling. Hierbij wordt ook de positie van de O&O-fondsen betrokken. Daarbij is het relevant dat mogelijkheden voor werkgevers worden verruimd om investeringskosten in de inzetbaarheid van werknemers binnen de eigen organisatie in mindering te brengen op de transitievergoeding.
 • Het kabinet verwacht van sociale partners dat er meer niet- vrijblijvende afspraken worden gemaakt over leeftijdsbewust personeelsbeleid. Afspraken over scholing, intersectorale mobiliteit, zicht op minder belastend werk en de nut en noodzaak van specifieke voorzieningen voor ouderen in cao’s. Mocht naar het inzicht van het kabinet te weinig voortgang worden geboekt om hier serieus invulling aan te geven, dan zal het kabinet – na hierover het gesprek te zijn aangegaan met sociale partners - niet aarzelen om daaraan consequenties te verbinden.


Inzet op preventie

 • Er komt een nationaal preventie-akkoord met patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten, sportverenigingen en -bonden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Focus van het akkoord moet liggen op de aanpak van roken en overgewicht en genomen maatregelen bewezen effectief. Daarnaast is de doelstelling te komen tot een rookvrije generatie.


Beroep op sociale partners

 • Het nieuwe kabinet doet op verschillende onderwerpen een concreet beroep op sociale partners, waar het gaat om de lonen, keuze elementen in arbeidsvoorwaarden, investeren in inzetbaarheid en langer doorwerken. Daarnaast geeft het kabinet aan op verschillende onderwerpen open te staan voor alternatieve voorstellen van sociale partners (bijvoorbeeld bij loondoorbetaling bij ziekte).
 • En tot slot wil het kabinet samenwerken aan de uitwerking van voorstellen (bijvoorbeeld rond zzp’ers en uitzendarbeid).


Bron: OVAL, branchevereniging voor Duurzame Inzetbaarheid.

Contact informatie
Actueel | :
22.01.2019

Tip van de dag

Wist je dat… 5% van de productkwaliteit bij financiële instellingen samenhangt met de gezondheid van de medewerkers?
28.11.2018

Ongewenst gedrag op de werkvloer

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een campagne gestart om het onderwerp ‘(on)gewenste omgangsvormen op de werkvloer’ bespreekbaar te maken. Eén op de zes werknemers wordt gepest, gediscrimineerd of geïntimideerd op het werk. Dat zorgt voor een verziekte werksfeer, extra verzuim en een verhoogde kans op burn-out.

22.11.2018

Holland Fit op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid

Afgelopen dinsdag was Holland Fit aanwezig op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid in de Jaarbeurs in Utrecht. Een combinatie van beursvloer, lezingen en interactieve workshops rondom het thema duurzame inzetbaarheid.