Actueel

20.09.2017

Duurzame inzetbaarheid en de Miljoenennota

Op 19 september heeft de Koning de Troonrede gehouden en is de Miljoenennota gepresenteerd.

Vanwege de demissionaire status presenteerde het kabinet een beleidsarme begroting zonder grote nieuwe beleidsveranderingen of investeringen. Die zullen volgen in het regeerakkoord. Toch heeft branchevereniging OVAL de highlights voor vitaliteit, activering en loopbaan samengevat.

Arbeidsmarkt
Het beleid van het huidige kabinet is komend jaar te verdelen in drie pijlers: werken aan goed werk, meedoen in de samenleving en een solidair sociaal stelsel. Werkenden zijn gemiddeld genomen gelukkiger en gezonder dan niet-werkenden en werk is de snelste route naar een goed inkomen en economische zelfstandigheid.

Beroepsziekten
Het ministerie van SZW start met een vier jaar durend programma over beroepsziekten. Het eerste deel van het programma beslaat arbeidsgerelateerde aandoeningen ten gevolge van het gebruik van gevaarlijke stoffen.

Uitbreiding no-risk polis
Werkgevers die mensen in dienst nemen die na 1 januari 2018 56 jaar of ouder zijn, worden gecompenseerd als deze medewerkers uitvallen vanwege ziekte. Het gaat om mensen die meer dan één jaar werkloos zijn en een WW-uitkering hebben ontvangen. De leeftijd voor deze compensatieregeling wordt daarmee verlaagd van 63 naar 56 jaar. De no-risk polis wordt voor twee jaar ingevoerd.

Scholingsaftrek blijft bestaan
De fiscale aftrek wordt voorlopig niet afgeschaft en de voorgenomen bezuinigingen hierop zijn teruggedraaid. Men onderzoekt of de regeling in de toekomst effectiever in te zetten is.

Banen verdwijnen en nieuwe beroepen ontstaan. Omdat de gevraagde vaardigheden veranderen is het belangrijk dat werkenden meebewegen met de ontwikkelingen. Zeker voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, die minder uit zichzelf scholen, is het verbeteren van duurzame inzetbaarheid een belangrijk thema. Werk- en opdrachtgevers, werkenden en de overheid hebben allen een belangrijke rol in de omslag die nodig is naar een permanente leercultuur.

Loonkostensubsidies en het WIA-arbeidsongeschiktheidscriterium
Het WIA-arbeidsongeschiktheidscriterium wordt aangepast voor mensen die met loonkostensubsidie werken in de Participatiewet. De beoogde inwerkingtredingsdatum is nu 1 januari 2019, dit is een jaar later dan vermeld in de begroting 2017. In de normale WIA-systematiek worden deze medewerkers met loonkostensubsidie bij ziekte vrijwel altijd volledig arbeidsongeschikt verklaard, omdat zij geen regulier werk kunnen verrichten waarmee zij minimaal het Wml kunnen verdienen. Met de Participatiewet is vastgelegd dat bij het bepalen van het arbeidsongeschiktheidspercentage in de WIA rekening wordt gehouden met de omstandigheid dat een medewerker met loonkostensubsidie heeft gewerkt.

Programma's en subsidies
0,7 miljoen euro wordt besteed aan hoofdzakelijk fase 2 van het project 'duurzame inzetbaarheid in het MKB'. Het doel is te bewerktstelligen dat er binnen het MKB structureel aandacht komt voor duurzame inzetbaarheid.

Een bedrag van 0,5 miljoen is bestemd voor het Arboportaal. Voor de campagne Arbeid en zorg is 0,6 miljoen beschikbaar. Het programma Beroepsziekten krijgt 1 miljoen te besteden. In het kader van arbeidsgerelateerde zorg en bedrijfsartsen wordt 0,5 miljoen gereserveerd.

In 2018 wordt voorts € 0,4 miljoen besteed voor het genereren van (blijvende) aandacht voor het belang van cultuur en gedrag bij gezond en veilig werken. Dit als vervolg en in aansluiting op de programma’s duurzame inzetbaarheid/werkstress, de aanpak van pesten en zelfregulering. Dit bedrag wordt o.a. ingezet voor het continueren van de week voor de werkstress en het stimuleren van bedrijfstakken. Het Actieplan Perspectief voor vijftigplussers wordt ondersteund door een campagne om de beeldvorming over 50-plussers te verbeteren. Ook hiervoor is 0,5 miljoen euro beschikbaar.

Contact informatie
Actueel | :
22.01.2019

Tip van de dag

Wist je dat… 5% van de productkwaliteit bij financiële instellingen samenhangt met de gezondheid van de medewerkers?
28.11.2018

Ongewenst gedrag op de werkvloer

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een campagne gestart om het onderwerp ‘(on)gewenste omgangsvormen op de werkvloer’ bespreekbaar te maken. Eén op de zes werknemers wordt gepest, gediscrimineerd of geïntimideerd op het werk. Dat zorgt voor een verziekte werksfeer, extra verzuim en een verhoogde kans op burn-out.

22.11.2018

Holland Fit op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid

Afgelopen dinsdag was Holland Fit aanwezig op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid in de Jaarbeurs in Utrecht. Een combinatie van beursvloer, lezingen en interactieve workshops rondom het thema duurzame inzetbaarheid.