Algemene voorwaarden Holland Fit B.V.

Algemene voorwaarden van Holland Fit B.V., tevens handelend onder de naam Holland Fit, gevestigd te Rotterdam.  

Artikel 1 - Algemeen 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: - Holland Fit: Holland Fit B.V. - A.V.: deze algemene voorwaarden. - Wederpartij: degene met wie Holland Fit een overeenkomst heeft gesloten, dan wel met wie Holland Fit in onderhandeling is over het aangaan van een overeenkomst.  

Artikel 2 - Toepasselijkheid 
1. Deze A.V. zijn van toepassing op alle offertes, aanvragen, mededelingen en overeenkomsten van Holland Fit, de uitvoering daaronder begrepen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
2. Afwijkende voorwaarden binden Holland Fit slechts wanneer die uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen in dat incidentele geval. 
3. In geval van strijd tussen de A.V. en de overeenkomstige voorwaarden van de andere partij, zullen bij uitsluiting de A.V. van kracht zijn. 
4. Wanneer de wederpartij bestaat uit meer dan 1 (rechts)persoon, zijn al die (rechts)personen jegens Holland Fit gebonden.  

Artikel 3 - Aanbiedingen 
1. Aanbiedingen, die gedaan zijn met een termijn voor aanvaarding en gegevens die voorkomen in publicaties van Holland Fit zijn vrijblijvend, herroepelijk en aan wijzigingen onderhevig, zonder dat Holland Fit gehouden is hiervan telkens bericht te geven. 
2. Door Holland Fit opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en exclusief reis- en portikosten. 
3. Holland Fit hanteert altijd de laatste prijscourant; voorgaande prijscouranten zijn daarmee automatisch vervallen. Prijswijzigingen worden doorgevoerd zonder voorafgaande aankondiging.  

Artikel 4 - Samenstelling, eigenschappen en dergelijke 
1. Gegevens over samenstelling, gebruikte materialen, maten en dergelijke die door Holland Fit zijn verstrekt, berusten op door Holland Fit van bonafide partners verkregen gegevens, content, dan wel rapporten. Holland Fit aanvaardt daar zelf geen aansprakelijkheid voor.  
2. Holland Fit behoudt zich het recht voor om productveranderingen die haar inziens de kwaliteit ten goede komen zonder voorafgaande aankondiging door te voeren.  

Artikel 5 – Geheimhouding en privacy 
1. Wederpartij en Holland Fit verklaren zich ervan te onthouden enige financiële, technische of commerciële informatie ten aanzien van partijen of hun diensten te verstrekken aan derden. 
2. Wederpartij en Holland Fit houden zich aan de bepalingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens. Deelnemersgegevens worden periodiek anoniem gemaakt en/of vernietigd.   

Artikel 6 – Termijnen
1. Termijnen en tijdsbepalingen in aanbiedingen en overeenkomsten zijn, behoudens wanneer uit formulering het tegendeel blijkt, voor zowel Holland Fit als de wederpartij bindend. 
2. Holland Fit is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.  

Artikel 7 - Prijzen 
1. Aangeboden en overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op kosten van materiaal, lonen, belastingen en heffingen en verdere prijsbepalende factoren, geldend op de dag van aanbieding, dan wel totstandkoming van de overeenkomst. 
2. Holland Fit is gerechtigd de prijs op basis van het vorige lid van dit artikel aan te passen indien voor de levering verhoging optreedt van prijsbepalende factoren. 
3. Holland Fit stelt wederpartij zo spoedig mogelijk in kennis bij een prijsverhoging.  

Artikel 8 - Totstandkoming van de overeenkomst en schade 
1. Een overeenkomst komt eerst tot stand wanneer dit schriftelijk is bevestigd door Holland Fit. 
2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen zijn slechts geldig nadat Holland Fit dat heeft bevestigd en de wederpartij daartegen geen bezwaar maakt binnen 8 dagen. 
3. Als datum van de totstandkoming van een overeenkomst geldt de dag van verzending van de bevestiging door Holland Fit.  
4. De wederpartij is ten opzichte van Holland Fit gebonden en is verplicht om bij wijziging en/of annulering van de overeenkomst de daardoor voor Holland Fit ontstane schade te vergoeden, ongeacht de reden voor die wijziging en/of annulering – overmacht daaronder begrepen – en ongeacht de vraag of Holland Fit die wijziging en/of annulering als zodanig heeft aanvaard. 
5. Onder “schade” in de zin van het vorige lid van dit artikel wordt in elk geval begrepen de door Holland Fit reeds gemaakte kosten, winstderving, renteverlies en dergelijke. De (winst)derving beloopt tenminste 50% van de overeengekomen prijs.   

Artikel 9 - Levering
1. Bij overschrijding door Holland Fit van een overeengekomen leveringstermijn heeft de wederpartij de verplichting het gekochte te accepteren onder recht op schadevergoeding, ontbinding of omzetting van de overeenkomst. 
2. Een op eventuele overschrijding van de leveringstermijn uitdrukkelijk gestelde contractuele boete is niet verschuldigd indien de overschrijding het gevolg is van overmacht. 
3. Iedere overeenkomst wordt door Holland Fit aangegaan onder de voorwaarde dat de wederpartij voldoende kredietwaardig is. Holland Fit is gerechtigd van de wederpartij te verlangen dat deze voldoende zekerheid stelt ter dekking van haar betalingsverplichtingen jegens Holland Fit. 
4. Holland Fit heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.  

Artikel 10 - Aansprakelijkheid 
1. Voor zover Holland Fit aansprakelijk is wegens niet nakoming of gebrekkige nakoming, is die aansprakelijkheid beperkt tot schade die een onmiddellijk en dadelijk gevolg is van die niet nakoming of gebrekkige nakoming. Daaronder valt in elk geval niet schade toegebracht aan roerende of onroerende zaken van de wederpartij en/of schade, die wordt geleden door het niet, niet volledig of niet tijdig beschikbaar zijn van de bestelde zaken. Holland Fit is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, vervolgschade, schade aan evenementen, openingen, uitreikingen en dergelijke. 
2. Vertraging van werken of werkzaamheden, waarbij door Holland Fit geleverde diensten worden gebruikt, wordt nimmer beschouwd als een gevolg van niet - of gebrekkige nakoming door Holland Fit. 
3. De wederpartij vrijwaart Holland Fit voor alle aanspraken van derden tot schadevergoeding jegens Holland Fit direct of indirect. 
4. In het geval Holland Fit diensten verleent, waaronder begrepen het gevraagd of ongevraagd geven van adviezen, geldt hetzelfde als opgenomen onder artikel 10.3. 5. Voor het niet geven van adviezen aanvaardt Holland Fit geen enkele aansprakelijkheid.  

Artikel 11 - Betaling 
1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. 
2. Bij offertes, opdrachten of bestellingen van € 10.000,00 of meer, verlangt Holland Fit doorgaans een aanbetaling, dan wel het stellen van zekerheid van 50% van het totale bedrag. 
3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij aan Holland Fit vanaf de vervaldag een vertragingrente verschuldigd van 2% per maand of gedeelte daarvan over het openstaande (gedeelte van het) factuurbedrag. 
4. Bovendien komen voor rekening van de wederpartij alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verbonden aan de invordering. 
5. Holland Fit is gerechtigd van de wederpartij nog verdere kosten te vorderen, dan de hierboven reeds beschreven kosten, voor zover die veroorzaakt zijn door een tekortkoming van de wederpartij in de nakoming van de overeenkomst. 
6. Holland Fit verleent geen korting bij contante of vervroegde betaling.  

Artikel 12 - Opschorting, gehele of gedeeltelijke ontbinding
 
1. Holland Fit is gerechtigd de overeenkomst over het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder rechtelijke tussenkomst en zonder gehouden zijn tot enige schadevergoeding, hetzij te ontbinden, hetzij de uitvoering daarvan op te schorten in de navolgende gevallen:
- Wanneer de wederpartij een opvorderbaar bedrag niet betaalt; 
- Wanneer de wederpartij betaling van een opvorderbaar bedrag opschort; 
- Wanneer de wederpartij surseance van betaling vraagt; 
- Wanneer de wederpartij failliet gaat; 
- Bij liquidatie van de wederpartij; 
- Wanneer op roerende of onroerende zaken van de wederpartij beslag wordt gelegd. 
2. Indien Holland Fit gebruik maakt van haar in het vorige lid van dit artikel beschreven recht tot (gedeeltelijke) ontbinding, is zij, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, gerechtigd om nog niet uitgevoerde werkzaamheden ook niet te verrichten, en blijft het recht aan Holland Fit op vergoeding van alle schade. 
3. In de in het eerste lid van dit artikel genoemde gevallen is elke vordering van Holland Fit op de wederpartij dadelijk in zijn geheel opeisbaar.  

Artikel 13 – Klachten
 
1. Gebreken dienen binnen 48 uur na levering aan Holland Fit kenbaar gemaakt te worden. 
2. Alle andere klachten dienen binnen 8 dagen schriftelijk aan Holland Fit te worden gemeld. 
3. Alle in voorgaande leden genoemde termijnen gelden op straffe van verval van recht. 
4. Indien door wederpartij met recht wordt geklaagd of gereclameerd, kan Holland Fit te haren keuze de betrokken zaken herstellen.  

Artikel 14 - Intellectueel eigendom
 
1. Holland Fit behoudt uitdrukkelijk het intellectuele eigendom van de ontwerpen van door haar aangeboden diensten. Deze rechten maken derhalve geen deel uit van de koopovereenkomst. 
2. Nabootsing door of namens de wederpartij is verboden, evenals het ter beschikking stellen van het verkochte aan derden, van wie in redelijkheid kan worden vermoed, dat deze het gekochte zullen (doen) nabootsen. 
3. Bij overtreding van dit verbod verbeurt de wederpartij een niet voor matiging vatbare boete ter grootte van 25% van de koopprijs met een minimum van € 1.000,- per geval of artikel. 
4. De wederpartij verbindt zich het in dit artikel vervatte verbod, samen met het boetebeding op te leggen aan haar rechtsopvolgers in de vorm van een kettinggeding, aldus dat ook die rechtsopvolgers en hun rechtsopvolgers ter zake jegens Holland Fit gebonden zijn. 
5. Bij niet nakoming van de in het vorige lid vastgelegde verplichting zal de wederpartij respectievelijk de rechtsopvolger van de wederpartij jegens Holland Fit een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verbeuren van € 5.000,- per geval.  

Artikel 15 - Overmacht 
1. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Holland Fit onafhankelijke omstandigheid, wanneer ten gevolge van die omstandigheid de nakoming en/of tijdige uitvoering van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid door de wederpartij niet meer kan worden verlangd. 
2. Onder overmacht vallen onder andere staking, brand en / of storingen in het bedrijf van Holland Fit of in dat van een van haar leveranciers, vertraagde levering van tijdig bestelde materialen, onderbreking van de aanvoer van energie en stagnatie veroorzakende overheidsmaatregelen. 
3. In het geval van overmacht heeft Holland Fit het recht, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de overeenkomst voor het geheel of voor een gedeelte ontbonden te verklaren, zonder dat enige rechtelijke tussenkomst daartoe vereist zal zijn. Een en ander laat de verplichting van de wederpartij om het reeds geleverde en de reeds gemaakte kosten te betalen, onverlet.  

Artikel 16 – Eigendom en terugname 
1. Zaken, die Holland Fit aan de wederpartij levert, blijven eigendom van Holland Fit totdat de wederpartij aan al haar verplichtingen met betrekking tot de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende verbintenissen jegens Holland Fit heeft voldaan. 
2. Holland Fit heeft het onherroepelijke recht om in geval van niet nakoming of gebrekkige nakoming door afnemer zonder enige ingebrekestelling de door Holland Fit geleverde zaken. 
3. Tot uiterlijk 14 dagen na levering van diensten of artikelen is de wederpartij gerechtigd om deze retour te zenden aan Holland Fit mits de wederpartij dat tevoren met Holland Fit heeft opgenomen en mits dat is geaccordeerd. 
4. De staat van de terug geleverde artikelen bij aankomst op het door Holland Fit opgegeven adres is bepalend voor de acceptatie door Holland Fit van de retourzending. 
5. Holland Fit bepaalt of retourzending en teruggave leidt tot een creditering of tot omruil tegen andere artikelen of diensten. 
6. Het onder artikel 16.5 bepaalde is tevens van toepassing op door wederpartij verstrekte tegoeden, saldo, cadeaubonnen of budgetten aan Holland Fit inzake dienstverlening voor medewerkers of relaties van wederpartij.   

Artikel 17 - Toepasselijk recht en geschillen 
1. Op alle door Holland Fit gesloten overeenkomsten, alsmede de daaruit eventueel mee samenhangende verbintenissen is Nederlands recht van toepassing. 
2. Alle geschillen voortvloeiende uit of verbandhoudende met deze voorwaarden en de tussen partijen ontstane rechtsverhoudingen zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam


Algemene Voorwaarden Holland Fit - Januari 2015

Contact informatie
Actueel | :
17.01.2018

Tip van de dag

Wist je dat… 6% van de productkwaliteit in de zorg samenhangt met de betrokkenheid van de medewerkers?
17.01.2018

Weblog: ik kan de Elfstedentocht winnen!

Wat doe je in de winter als je verknocht bent aan fietsen? Dan zit je op weeronline.nl jezelf op te vreten.

17.01.2018

Arbeidsvoorwaardennota: balans en innovatie

Cao's moderniseren om de waarde van
het instrument voor de toekomst te kunnen behouden? 

02.01.2018

SCP: we slapen niet minder dan voorheen

Aangenomen werd dat we tegenwoordig minder tijd hebben voor onszelf.